CENY u metráže (látky, výztuhy) jsou zpravidla za 1bm, minimální množství pro objednání je 0,1 m. Výjimkou je kategorie Zbytková metráž a Panely, cena je zde za kus.

IN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro www.obchudekfantazie.cz a upravují smluvní vztah mezi prodávajícím (Ing. Daniela Rusová, Alešova 18, 56802 Svitavy IČO:75443481, DIČ:CZ8654133862, č. účtu: 2000306420/2010) a kupujícím.

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitelzákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní.

Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Všeobecně podmínky

Pro obchodní styk každého typu mezi prodávajícím (Ing. Daniela Rusová, Alešova 18, 56802 Svitavy IČO:75443481, DIČ:CZ8654133862)a kupujícím platí následující Všeobecné obchodní podmínky ve své, právě teď uvedené podobě. Rozdílné podmínky anebo všeobecné obchodní podmínky kupujícího nemají žádnou platnost, jenom když je tak předem písemně dohodnuto.

Všechny nabídky, nezávisle od toho jestli jsou poskytnuté telefonicky, faxem, emailem anebo jiným způsobem jsou pro prodávajícího (Ing. Daniela Rusová, Alešova 18, 56802 Svitavy IČO:75443481, DIČ:CZ8654133862) závazné až po jejich písemném či telefonickém potvrzení, popřípadě když je zboží vyskladněno, anebo je vystavená faktura.

Prodávající (Ing. Daniela Rusová, Alešova 18, 56802 Svitavy IČO:75443481, DIČ:CZ8654133862) si vyhrazuje právo nesplnit slíbenou povinnost, když se po uzavření obchodu dodatečně zjistí, že zboží není dostupné, i když už byl požadovaný obchod uzavřen. V takovém případě kupující bezodkladně obdrží zprávu a prodávající se dohodne s kupujícím na kompenzačních krocích. Další právní nároky kupujícího vůči prodávajícímu (Ing. Daniela Rusová, Alešova 18, 56802 Svitavy IČO:75443481, DIČ:CZ8654133862) jsou vyloučené.Objednávky

Zboží si kupující může objednávat prostřednictvím internetového obchodu, nebo telefonicky.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

Výjimku tvoří případy uvedené ve článku 2. (Všeobecné podmínky) odstavce c) těchto Obchodních podmínek.Cena zboží a způsob placení

Ceny zboží v internetovém katalogu www.obchudekfantazie.cz jsou vždy aktuální a platné.

Prodávající může změnit cenu zboží bez upozornění kupujícího. Celková hodnota již přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny zboží nemění.

Prodávající je plátcem DPH.

Zboží lze zaplatit:
- platbou předem na účet
- platba dobírkouv hotovosti
- při osobním převzetí v kamenné prodejně na adrese: Nám. Míru 26, 568 02 Svitavy

Variabilní symbol: Číslo fakturyPřepravné

K ceně zboží se připočítává přepravné dle aktuálních ceníků České pošty. Při platbě dobírkou se připočítává do ceny přepravného doběrečné 35,- Kč. Balné se neúčtuje.

Při objednávce nad 2000 Kč vč. DPH (bez poštovného) je přepravné ZDARMA.

 


Dodání zboží

Kupující si může zvolit způsob dodání při potvrzování objednávky.

Zboží se dodává prostřednictvím České pošty nebo je možné osobně vyzvednout v kamenné prodejně na adrese: Nám. Míru 26, 568 02 Svitavy.


Zboží se odesílá kupujícímu, co nejrychleji to je jen možné, nejdříve však den následující po přijetí objednávky, pokud je zboží skladem. Prodávající není odpovědný za prodloužení expediční lhůty způsobené přepravcem.

Odesláním zboží zaniká zodpovědnost prodávajícího za případné vzniklé škody.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi na adresu, kterou kupující uvedl při registraci v systému www.obchudekfantazie.cz jako místo doručení. Při platbě převodem z účtu předem se dodávka zboží uskutečňuje výhradně až po připsání celkové částky včetně poštovného na bankovní účet prodávajícího, který je výše uvedený. Jestli si kupující opakovaně zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti anebo důvodu, o kterém prodávajícího předem neinformoval, zboží mu bude po telefonickém kontaktu zasláno na jeho náklady.

Dodávka se uskutečňuje na vlastní riziko kupujícího. Jakmile prodávající odevzdá zboží některé dopravní společnosti, přechází riziko na kupujícího. Platí to i pro dodávky peněžních prostředků. Dodávka se uskutečňuje na uvedenou adresu kupujícího. Za předpokladu že kupující je spotřebitel, riziko případného zániku anebo znehodnocení stavu prodané věci, i při zásilkovém prodeji, přechází na kupujícího až při přebrání věci.

Je povinností kupujícího anebo jím pověřené osoby ihned po převzetí zboží zjistit případné škody. Kupující si zboží musí vizuálně zkontrolovat. Zjištěné škody musí být bezodkladně e-mailem, telefonicky nebo písemně oznámeny. Poškození obalu zásilky si musí kupující nechat potvrdit od přepravní společnosti při přebrání zásilky.

Kupující má nárok zboží nepřebrat tehdy, když je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobeno přepravou, anebo když je jeho obsah neúplný.

Oznámení o dodací lhůtě jsou v zásadě nezávazné, závazné jsou jenom tehdy když byla písemně dohodnuta určitá dodací lhůta.

Náhrady škody vůči prodávajícímu jsou kvůli nesplnění anebo zmeškání vyloučeny, pokud není dokázán úmysl anebo hrubá nedbalost.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží včetně poštovného kupujícím.Odstoupení od smlouvy

Kupující má podle zákona  právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Toto právo je podmíněno nákupem jako

kupující prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (přes internetový obchod, telefonicky nebo mailem)

a) Pokud kupující využije práva na odstoupení, je povinen zboží zaslat doporučeně na adresu sídla prodávajícího, uvedenou v kontaktech na www.obchudekfantazie.cz. Prodávající nehradí náklady na dopravu, kupující si je hradí sám.

b) Zboží musí kupující vrátit nepoškozené, bez jakýchkoliv známek použití a opotřebení, a to včetně nepoškozeného příslušenství, doplňkových materiálů, obalu a dokladu o koupi (faktura). Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

c) Při dodržení obchodních podmínek bude kupujícímu vrácena částka odpovídající převzatému zboží.

d) Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že už se dané zboží nevyrábí, nebo v případě, že došlo k výrazné výchylkám ceny zboží způsobených finančním trhem. V obou případech bude odstoupení od smlouvy kupujícímu zasláno e-mailem nebo telefonicky hned po vzniku příslušných skutečností.

e) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle §53 odstavce 7 zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli cenu zboží bez poštovného nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

- na dodávku novin, periodik a časopisů,

- spočívajících ve hře nebo loterii.

Cena zboží bez poštovného je vrácena platbou prostřednictvím složenky poukázanou na jméno a adresu kupujícího.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 2. 2016. Změny vyhrazeny.